Zorgverlener

HAL Friesland ziet dat de klassieke scheiding tussen de 1ste en 2de lijn vervaagt en dat zorg steeds meer in ketens en netwerken van samenwerkende zorgverleners wordt georganiseerd. De regie komt daarbij steeds meer bij de 1ste lijn zorgverlener te liggen en bij de patiënt zelf. Het doel hiervan is de zorg op een zo kwalitatief hoogwaardig mogelijk niveau, zo efficiënt mogelijk en beschikbaar voor iedereen te organiseren.

De huisartsen, verloskundigen en overige verleners van zorg in de eerste lijn moeten in dit proces goed ondersteund worden. De veelheid en complexiteit nemen toe en vragen om een gekanaliseerde en eenduidige ondersteuning. HAL anticipeert hierop door deze functie samen met andere zorgaanbieders in Friesland te vervullen. Het doel hiervan is om diagnostiek dichtbij de patiënt en de huisarts te organiseren en één loket te bieden in Friesland voor huisartsendiagnostiek in de breedste zin, inclusief advies en scholing. HAL maakt hierbij gebruik van de beschikbare expertise en capaciteit, die aanwezig is bij laboratoria en ziekenhuizen in Friesland.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het HAL nauw samenwerkt met alle partijen in de keten. Deze samenwerking behelst zowel de levering van bestaande diagnostiek/zorg, als de ontwikkeling en vernieuwing daarvan.

De basis vormt een regionale samenwerking op het gebied van huisartsendiagnostiek tussen de huisartsen, de ziekenhuizen en laboratoria. Met deze regionale aanpak wordt gewaarborgd dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de reeds beschikbare capaciteit in Friesland. Hierdoor kan het niveau van zorg in de provincie in de toekomst op een zo goed mogelijk niveau gewaarborgd blijven, terwijl onnodige diagnostiek voorkomen wordt. Tegelijkertijd wordt de dienstverlening aan huisartsen en patiënten zo efficiënter georganiseerd, waardoor deze ook toekomstbestendig is.

HAL Friesland zorgt ervoor dat patiënten thuis of op één van de prikposten bloed kunnen laten afnemen. Het materiaal wordt dagelijks verzameld en ingeleverd bij één van de ziekenhuis/laboratorium locaties in Leeuwarden of Heerenveen. De feitelijke analyse van (bloed)monsters wordt uitgevoerd door de ziekenhuislaboratoria van Heerenveen en Leeuwarden. Het medisch specialisme met betrekking tot de diagnostiek wordt ingevuld door de Klinisch Chemici van de ziekenhuizen/laboratoria. Het MCL (Leeuwarden) en Tjongerschans (Heerenveen) hebben het laboratorium uitbesteed aan Certe. In de regio Dokkum werkt HAL Friesland samen met Certe om de bloedafname voor patiënten in deze regio te organiseren. Periodiek heeft het HAL overleg met de Klinisch Chemici om de kwaliteit en ontwikkelingen met betrekking tot diagnostiek te borgen.

In alle regio’s van het HAL werd de samenwerking met de ketenzorgorganisaties voortgezet en verder uitgebreid. HAL Friesland verzorgt de diagnostiek ten behoeve van Diabetes Mellitus type 2 (DM2), COPD/Astma en Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM). Voor Ketenzorg Friesland voert HAL Friesland met betrekking tot longfunctieonderzoek (spirometrie) uit voor een aantal praktijken met patiënten in de COPD/Astma keten.