MAATREGELEN I.V.M. COVID-19

In het tempo waarin het Coronavirus zich over Nederland verspreidt, wordt het steeds moeilijker vast te stellen of patiënten met klachten als neusverkoudheid, hoesten of koorts geïnfecteerd zijn. Voor het op grote schaal testen van mensen ontbreekt de capaciteit en de middelen.
Om patiënten en zorgmedewerkers zo goed mogelijk te beschermen nemen wij de volgende maatregelen:

  1. Onderzoek voor patiënten die:
  • verkoudheidsklachten, hoesten met of zonder koorts hebben
  • recent in een risicogebied geweest zijn
  • of in contact zijn geweest met een bewezen patiënt met COVID-19  kan niet door ons in behandeling worden genomen. Aan deze patiënten wordt de toegang tot spreekuurlocaties van Certe en HAL Friesland ontzegd aan de hand van triage door onze medewerkers. Patiënten worden (terug)verwezen naar de behandelend arts.
  1. Bloedafname thuis van patiënten met bovenstaande klachten wordt niet standaard meer uitgevoerd.
  2. Mocht bloedafname bij patiënten met bovengenoemde klachten toch medisch noodzakelijk zijn, dan vragen wij u dat te overleggen met de dienstdoende klinische chemicus (088 -2370758). In dat geval wordt via een speciaal protocol voor bloedafname thuis gehandeld.
  3. Ketenzorg wordt tot nadere berichtgeving niet meer aangeboden (zie onze brief van 13 maart). Lopende afspraken en recent verstuurde oproepen voor bloedafname voor ketenzorg zijn door ons afgezegd.
  4. De trombosedienst streeft er naar patiënten zo lang mogelijk te voorzien van een doseeradvies. Mocht INR-afname tijdelijk niet mogelijk zijn, dan wordt patiënt door gedoseerd indien dit medisch verantwoordelijk is. Mocht INR-afname toch noodzakelijk zijn, dan zullen we de patiënt thuis bezoeken voor INR-bepaling volgens aangepast protocol.
  5. Overweeg in alle gevallen of diagnostiek echt noodzakelijk is of uitgesteld kan worden. Dit geldt ook voor aanvragen via COLAB en voor praktijken die zelf bloed afnemen.Bloedafname-locaties

Onze eigen locaties voor bloedafname blijven vooralsnog open voor medisch noodzakelijke diagnostiek. Ook streven we ernaar bloedafname-locaties die plaatsvinden in niet-zorg gerelateerde gebouwen of ruimtes open te houden. De meest actuele stand van zaken omtrent bloedafname-locaties kunt u vinden op de website van HAL-Friesland. Bloedafname-locaties in of bij VVT-instellingen worden (met oog op de kwetsbare doelgroep) gesloten. In incidentele gevallen kan dat op basis van lokale afwegingen anders zijn.

 

COLAB - digitaal aanvragen

HAL Friesland ziet dat de klassieke scheiding tussen de 1ste en 2de lijn vervaagt en dat zorg steeds meer in ketens en netwerken van samenwerkende zorgverleners wordt georganiseerd. De regie komt daarbij steeds meer bij de 1ste lijn zorgverlener te liggen en bij de patiënt zelf. Het doel hiervan is de zorg op een zo kwalitatief hoogwaardig mogelijk niveau, zo efficiënt mogelijk en beschikbaar voor iedereen te organiseren.

De huisartsen, verloskundigen en overige verleners van zorg in de eerste lijn moeten in dit proces goed ondersteund worden. De veelheid en complexiteit nemen toe en vragen om een gekanaliseerde en eenduidige ondersteuning. HAL anticipeert hierop door deze functie samen met andere zorgaanbieders in Friesland te vervullen. Het doel hiervan is om diagnostiek dichtbij de patiënt en de huisarts te organiseren en één loket te bieden in Friesland voor huisartsendiagnostiek in de breedste zin, inclusief advies en scholing. HAL maakt hierbij gebruik van de beschikbare expertise en capaciteit, die aanwezig is bij laboratoria en ziekenhuizen in Friesland.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het HAL nauw samenwerkt met alle partijen in de keten. Deze samenwerking behelst zowel de levering van bestaande diagnostiek/zorg, als de ontwikkeling en vernieuwing daarvan.

De basis vormt een regionale samenwerking op het gebied van huisartsendiagnostiek tussen de huisartsen, de ziekenhuizen en laboratoria. Met deze regionale aanpak wordt gewaarborgd dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de reeds beschikbare capaciteit in Friesland. Hierdoor kan het niveau van zorg in de provincie in de toekomst op een zo goed mogelijk niveau gewaarborgd blijven, terwijl onnodige diagnostiek voorkomen wordt. Tegelijkertijd wordt de dienstverlening aan huisartsen en patiënten zo efficiënter georganiseerd, waardoor deze ook toekomstbestendig is.